Regulamin – konkurs nr 7

Regulamin Konkursu Hasło TPW

 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu są:

 • Daria Kapica
 • Maria Fritzsche
 • Aleksandra Kapturzak
 • Kamila Bukowska-Pospiech
 • Ilona Socjusz
 • Weronika Dryja
 • Urszula Nędza-Bierówka

2.Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która wykona zadanie konkursowe i umieści je we wskazanym miejscu (do wyboru), w czasie trwania konkursu:

 • w komentarzu pod postem konkursowym
 • na Instagramie na profilu tydzienpieluchywielorazowej pod postem konkursowym
 • drogą elektroniczną: tydzienpieluchywielorazowej@gmail.com, w tytule maila podając nazwę konkursu.

3.Konkurs organizowany jest w Polsce, na stronach społecznościowych Facebook i Instagram oraz witrynie internetowej.

4.Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie stosowania pieluch wielorazowych
 • propagowanie stosowania pieluch wielorazowych jako jednego ze sposobów dbania o środowisko naturalne
 • informowanie o zaletach stosowania pieluch wielorazowych
 1. Nagrody są sponsorowane przez: Zufizo, AIO Shop, Petit Lulu, Puppi, Milovia, Wyśniona
  Robota, Magabi, Łatki Dwie, Katal, Pupeczkowo, Mru Mru, Zielona Chatka, Wieluszki.pl,
  Ecodidi.
 2. Konkurs trwa od 12.05.2019 do 15.05.2019 do godz. 23.59 na fanpage Tydzień Pieluchy
  Wielorazowej, instagram Tygodnia Pieluchy Wielorazowej oraz na stronie internetowej TPW.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 1. 1.Zadaniem dla uczestników jest wymyślenie hasła promującego obchody Tygodnia Pieluchy
  Wielorazowej.

2. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej “uczestnikiem” może zostać osoba, która:

 • jest osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych,
 • wykona zadanie konkursowe

3. Organizatorzy nie mogą brać udziału w konkursie.

4.Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest jego autorstwa, ma do niego pełnię praw autorskich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku wykrycia plagiatu.

5.Uczestnik oświadcza, że praca została stworzona na potrzeby konkursu i nie była wcześniej publikowana.

6.Każdy uczestnik może zamieścić jedną pracę konkursową.

7.Spośród prac, jury w składzie Daria Kapica, Maria Fritzsche, Aleksandra Kapturzak, Kamila Bukowska-Pospiech, Ilona Socjusz, Weronika Dryja, Urszula Nędza-Bierówka (zwane dalej “jury”) wybierze 20 zwycięzców konkursu.

8.Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany  gdy :

 • użyje w treści słowa lub zwrotu, które powszechnie uznawane jest za obraźliwe
 • umieści treści i/lub zdjęcie o charakterze erotycznym, pornograficznym, naruszającym dobre obyczaje społeczne oraz niezgodne z prawem (np. nawołujące do dyskryminacji, rasowej, kulturowej itp.)
 • umieści pracę, która nie jest jego autorstwa.

9.W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

10.O wygranej poinformujemy w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu na fanpage Tydzień Pieluchy Wielorazowej, instagramie TPW oraz na stronie internetowej TPW, za pomocą maila lub prywatnej wiadomości na Facebook.

11.Nagrody zwycięzcy otrzymają pocztą od sponsora po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sponsorem (mejlowo lub przez fanpage sponsora).

Nagrody

1.Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.Nagrody nie podlegają przeniesieniu  na osoby trzecie.

3.Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4.Jakiekolwiek roszczenia Uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5.Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (adres do wysyłki na adres mailowy lub poprzez wiadomość na fanpage do sponsora nagrody).

6.Nagrody będą wysyłane drogą pocztową bezpośrednio od sponsorów w terminie 30 dni od przekazania sponsorowi danych.

Reklamacje

1.Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora:  tydzienpieluchywielorazowej@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

2.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.O wyniku rozpatrzonej reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

4.Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w §4 pkt 2 nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

1.Wzięcie udziału w konkursie wiąże się w jednoczesnym zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

4.Organizator nie odpowiada za treści publikowane przez uczestnika, a uczestnik oświadcza, że publikowane przez niego treści są jego własnością.

5.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany.